مریتوکراسی: یک ملت رو بدبخت میکنه! ⁣

اول از همه بگم مریتوکراسی چیه و تعریف دقیقش چیه اصلا تو این دنیای اینترنت، که همه ازش طرفداری میکنن به نحوی .⁣مریتوکراسی : یعنی انتصاب اشخاص شایسته از یک جمع! ⁣⁣حکومت ها افراد شایسته را از بین دانشجویان و دانش آموزان یا هرکسی انتخاب…