وسواس کرونایی (دنیای بعد از کرونا)

میگن زندکی ما به دو دسته تقسیم میشه زندگی قبل از کرونا و بعد از کرونا ! درسته زندگی ما و رفتار ما در دوران کرونا تغییر کرد ، مدل کار تغییر کرد و رفت آمد ها همه تغییر کرد و سرد و بی روح…